Projeler

Projelerimizi ve uygulamalarımızı görün!

<% Sayfa= "Projeler" set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection") baglanti.open("Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source = "&Server.MapPath("asp/bcylb.mdb")&";") set Slayt = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Slayt.open "SELECT * FROM Liste where SayfaAdi = '" &Sayfa &"' order by SiraNo ",baglanti,1,3 s=0 if not Slayt.eof then if sayfa = "" then sayfa = 1 end if Slayt.pagesize = 200 toplam = Slayt.pagecount for i = 1 to Slayt.pagesize if Slayt.eof then exit for s=s+1 %>
<%=Slayt("Baslik")%>

<%=Slayt("AltBaslik")%>

<%Slayt.movenext next else response.write "Kayıtlı " &Sayfa &" Bulunamadı." end if %>